DRUHY PRÁCE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Projděte si s námi rozdíly mezi pracovní smlouvou a dohodami.  

Jaké druhy zaměstnání může zaměstnavatel nabídnout? Projděte si s námi různé druhy smluv, dohod a úvazků a jejich výhody.   

Co jsou to dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr? 

Zaměstnavatel by měl zajišťovat plnění úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Může ale využít i doplňkovou formu pracovněprávního vztahu, tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. U těchto dohod zaměstnavatel není povinen rozhodnout zaměstnanci pracovní dobu. Nejčastěji se tato forma využívá studenty, rodiči na mateřské a rodičovské dovolené nebo osobami pobírající důchod. Dohody musí být vždy sjednány i ukončeny písemně. 

Jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce?

Při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) můžete vykonávat činnost maximálně v průměru poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Polovina týdenní pracovní doby se stanovuje za celé období, na které byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Klasicky se tedy jedná o limit 20ti odpracovaných hodin týdně.  

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP), jste limitováni výší 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. 

Kromě maximálního počtu odpracovaných hodin se dohody liší i odvody. Zatímco u DPČ se nemusejí odvádět odvody při výdělku do 3 499 Kč měsíčně, u DPP se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění do příjmu do 10 000 Kč měsíčně.  

Jaká je výhoda pracovní smlouvy? 

Hlavními výhodami práce na klasickou pracovní smlouvu jsou zaručená mzda, vznik nároku na dovolenou nebo nemocenskou. Zároveň je ale zaměstnanec v hlavním pracovním poměru více chráněn, a to ochrannou dobou zaměstnance, zákazem výpovědi v určitých případech, nebo nárokem na odstupné.  

Zaměstnavatel mi nabízí práci na IČO, můžu na ni přistoupit?

Pracovat tzv. na IČO, jako osoba samostatně výdělečně činná, určitě můžete, pokud se nejedná o závislou práci. Závislou práci definuje zákoník práce jako tu, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vždy vykonána v pracovněprávním vztahu.  

Pro zaměstnavatele je spolupráce s OSVČ výhodná, jelikož se tak vyhnou zákonným odvodům, které za zaměstnance musí platit nad rámec hrubé mzdy. Najmout ale OSVČ na závislou práci je nelegální. Systém nelegálního zaměstnávání se nazývá “švarcsystém” a hrozí za něj velké pokuty. 

Pokud plánujete pracovat jako OSVČ, musíte si sami odvádět sociální a zdravotní pojištění a podat daňové přiznání. Zároveň je také třeba myslet na to, že jako OSVČ nejste chráněni zákoníkem práce. 

Co je to sdílené místo? 

Sdílené místo je nová forma práce zavedená roku 2021, která má pomoci lépe sladit pracovní a osobní život. Princip spočívá v tom, že jedno pracovní místo sdílí dva nebo více zaměstnanců, kteří mají sjednaný stejný druh práce, po vzájemné dohodě se střídají a zároveň souhrn jejich pracovní doby nepřekračuje stanovenou týdenní pracovní dobu. 

Tento článek vznikl v prosinci 2021 na základě aktuálních platných pravidel a Zákoníku práce. Upozorňujeme, že informace se mohou časem měnit.  

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

https://www.spcr.cz/files/cz/media/Prirucka_pro_zamestnancefinal.pdf

https://www.mpsv.cz/svarcsystem

https://ppropo.mpsv.cz/45Sdilenepracovnimisto