PRACOVNÍ POMĚR PRAKTICKY

Podpis pracovní smlouvy. Víte, co musí obsahovat a na co máte nárok?

Aby vznikl pracovní poměr, a vy jste se mohli vrhnout po hlavě do práce, je nutné nejdříve uzavřít pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Co by taková smlouva měla obsahovat? Co je dobré před podpisem smlouvy vědět? Projděte si s námi nejčastější otázky k pracovnímu poměru. 

Jak by měla vypadat pracovní smlouva?  

Dle zákoníku práce musí pracovní smlouva obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být vyhotovena písemně a každá strana obdrží po jednom výtisku.  

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační údaje obou stran, tedy zaměstnavatele i zaměstnance. Dále by měla smlouva obsahovat údaj o dovolené, zkušební době, výpovědní lhůtě, pracovní době, odměně a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance.  

Co dalšího je možné dostat k pracovní smlouvě? 

Může se stát, že pracovní smlouva nebude jediným dokumentem, který pro vás zaměstnavatel připraví. Jestliže není výše mzdy uvedená v pracovní smlouvě, může být určena kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Mzdový výměr je písemný dokument vydaný ve dvou vyhotovení, který určuje výši mzdy. Důležitou informací je, že se mzdovým výměrem může zaměstnavatel kdykoliv mzdu zvýšit či snížit.  

Setkat se můžete dále například s dohodou o mlčenlivosti, dohodou o odpovědnosti nebo s konkurenční doložkou.

Jak je to se zkušební dobou? 

Zkušební doba může a nemusí být sjednána. Pokud sjednána je, musí být sjednána písemně. Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce od vzniku pracovního poměru a u vedoucích pozic nesmí být delší než 6 měsíců. Zároveň také zkušební doba nesmí být delší než polovina doby trvání pracovního poměru. Zkušební dobu lze prodloužit pouze o dobu celodenních překážek v práci čili například o dny nemocenské.

Jaká je doba trvání pracovního poměru? 

Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou nebo dobu neurčitou. V případě pracovního poměru na dobu určitou existují omezení – maximální délka trvání poměru na dobu určitou jsou 3 roky, zároveň se smlouva na dobu určitou může opakovat nebo prodlužovat pouze dvakrát. Poté je zaměstnavatel povinen vám dát smlouvu na dobu neurčitou.  

Jestliže není ve smlouvě uvedena konkrétní doba trvání pracovního poměru, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.  

Mám nárok na dovolenou? 

Každému zaměstnanci v pracovním poměru vzniká nárok na dovolenou. Výměra dovolené je závislá na vykonávané práci. Dovolené vás čekají nejméně 4 týdny v kalendářním roce. V případě, že nepracujete celý kalendářní rok, máte nárok na její poměrnou část. Ve státních podnicích je doba dovolené 5 týdnů dovolené a u pedagogů a akademických pracovníků 8 týdnů. Při čerpání dovolené vám náleží náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Pokud vykonáváte zvlášť obtížné práce, například těžbu nerostů nebo práci s infekčním materiálem, máte rovněž nárok na dodatkovou dovolenou.  

Od roku 2021 se doba dovolené udává v hodinách. Pokud tedy pracujete v soukromé firmě na plný úvazek, máte nárok na minimálně 160 hodin dovolené (4 týdny x 40 hodin = 160 hodin). Mnoho zaměstnavatelů nyní poskytuje svým zaměstnancům jako benefit 5 dní dovolené navíc. 

Více o trendech v benefitech si můžete přečíst v našem článku.  

Tento článek vznikl v listopadu 2021 na základě aktuálních platných pravidel a Zákoníku práce. Upozorňujeme, že informace se mohou časem měnit. Pokud řešíte nástup do nového zaměstnání, jistě Vám s konkrétními požadavky poradí na personálním oddělení.  

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/mzdovy-vymer