Slovník pojmů

A

Agenturní zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnance agentury práce k výkonu práce u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy nebo také formou dohody o pracovní činnosti, které se uzavírají mezi zaměstnancem a agenturou práce.

Řízení pracovníků s ohledem na věk, zajištění vhodných podmínek a vzdělávání. Age management je především zaměřen na boj proti diskriminaci na základě věku.

Ageismus vycházející ze slova age=věk, je věková diskriminace. Jde o negativní předsudek vůči věku a stáří. Stejně jako s ageismem se můžeme setkat s youthismem, diskriminací mladých.

Překládáno jako hodnotící centrum. Je to metoda, která se používá při výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici. Assessment centrum obvykle trvá několik hodin a kandidáti při něm pracují jak na skupinových úkolech (například hraní rolí nebo skupinová diskuze) s dalšími kandidáty, tak na individuálních aktivitách (například rozhovor nebo prezentace).

B

Výhody, které nabízí zaměstnavatel zaměstnancům, například stravenky, sick days, cafeterie, jazykové kurzy, Multipass, služební automobil, firemní školka, pružná pracovní doba a další.

Metoda, která je založená na měření a porovnávání vybraných ukazatelů, a to buď historicky (např. hodnoty ukazatele za několik posledních let) nebo vůči jinému subjektu (např. jiné oddělení nebo firma).

Metoda výuky, která spojuje prvky prezenční výuky s online výukou. Tento přístup je vhodný pro zaměstnance, kteří nejsou zvyklý využívat moderní technologie pro komunikaci a využijí se tak výhody obou způsobů výuky.

Vizuální identita značky nebo firmy a proces, kdy se vytváří.

Informační schůzka např. týmová nebo tisková konference.

Burnout volně přeložený jako syndrom vyhoření může nastat, pokud na nás dlouhodobě působí pracovní stres. Projevuje se pocitem vyčerpání, bolestí hlavy nebo poruchami spánku, až doje k naprostému vyčerpání organismu, depresím. Náchylnější jsou lidé, které trápí chronický stres, mají velkou zodpovědnost a jsou na ně kladeny vysoké požadavky. Nejčastěji je tento termín spojován s pomáhajícími profesemi.

C

Systém odměňování zaměstnanců. Jde o soubor benefitů, ze kterých si zaměstnanci mohou vybírat podle svých potřeb a zájmů až do stanovené finanční výše. Může jít o slevy na sport, cestování, zdravotní péči, spotřební zboží apod.

Schopnost člověka si sám plánovat a řídit svou kariéru. Jedná se o dovednost se rozhovodovat, využívat příležitosti nebo sebereflexe.

Kanceláře, ve kterých pracují a setkávají se samostatně pracující lidé, kteří povahou své práce nejsou vázáni na na místo odkud pracují a proto nemusí docházet do kanceláří zaměstnavatele, ale pracovat z těchto center.

Cestovní náhrady jsou náhrady výdajů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Poskytuje je zaměstnavatel za cestovní výdaje zaměstnance vzniklé při pracovní cestě, cestě mimo pravidelné pracoviště, při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, při přeložení, dočasném přidělení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, při výkonu práce v zahraničí. Cestovními náhradami mohou být náhrada jízdních výdajů, náhrada výdajů za ubytování, stravné, náhrada nutných vedlejších výdajů, náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny apod.

CSR=Corporate Social Responsibility, v překladu společenská odpovědnost firem. Dobrovolné integrování aktivit, například sociálních, nad rámec zákonných očekávání.

Curriculum vitae, životopis.

D

Jedná se o diagnostický program, který určuje úroveň kompetencí, potenciálu a motivace uúčastníků. Může mít formu až dvoudenního programu, terý osahuje modelové situace, případové studie, dotazníky, testy a další aktivity.

Slovo diverzita vychází z anglického pojmu diversity = rozmanitost. Firmy, které podporují diverzitu ve svých týmech věří, že každý z pracovníků bez ohledu na etnický původ, pohlaví, zdravotní omezení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, věk apod., má právo rozvíjet svůj potenciál a že jedinečnost pracovníků přispívá k budování efektivního pracovního týmu.

Předpis, co má být nošeno za oblečení na pracovišti. Může znamenat neformální dress code (oblečení dle libosti), specifické ochranné pomůcky na pracovišti (například helma nebo brýle). Ve většině případů je tím ale myšlen formální dress code (formální oblečení jako kostýmek nebo oblek).

E

Vzdělávání probíhající elektronickou formou, nejčastěji internetové kurzy. Využívají se webové stránky, online dokumenty, prezentace a jiné multimédia.

V překladu „prezentace ve výtahu“. Stručný a poutavý text představující organizaci, případně pracovní místo.

V překladu „značka zaměstnavatele“. Cílem employer brandingu je získat pozitivní hodnocení, dobrou pověst firmy.

Zkušenost zaměstnance s firmou může být buď pozitivní nebo negativní. To ovlivňuje, jak o firmě mluví a prezentuje jí navenek. Pro firmu je důležité, aby byla zkušenost zaměstnance pozitivní, protože tím může získat nové zákazníky/zaměstnance/upevnit svou pozici na trhu/vytvořit si pozitivní značku mezi lidmi apod.

Engagement znamená zapojení a angažovanost zaměstnanců. Angažovaný zaměstnanec pracuje s vnitřní vírou v hodnoty společnosti a efektivněji pracuje na cílech společnosti. Engagement je důležitý faktor, jelikož společnosti s vysokou mírou zapojených zaměstnanců jsou téměř o polovinu produktivnější.

F

Zpětná vazba, nebo vyjádření názoru. Zpětná vazba může být využita k zjištění toho, jak na ostatní působíme a v čem se můžeme zlepšovat.

Prezentace firmy. Styl chování a komunikace zaměstnanců, zvyklosti, hodnoty.

Pohyb, kolísání, v HR nejčastěji definováno jako častá změna zaměstnání. Mezi nejčastější důvody fluktuace patří lepší finanční podmínky, zajímavější kariérní postup nebo problémy na pracovišti či osobní důvody.

Velikost pracovního úvazku. Pokud člověk pracuje na full-time, pak je jeho pracovní doba 40 hodin/týden. U part-time, neboli polovičního úvazku, pak 20 hodin/týdně.

G

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které musí každý náborář při výběrovém řízení respektovat a dodržovat. Bez souhlasu kandidáta nesmí být například životopis poskytnut třetí straně nebo být uchováván déle, než po nezbytně dlouhou dobu náboru.

H

Specifické odborné znalosti a dovednosti, které se dají naučit. Příkladem to jsou počítačové dovednosti, znalost cizích jazyků, znalost účetnictví, schopnost řízení automobilu nebo znalost právních předpisů. Lze je snadněji měiřt a mohou být doloženy certifikátem (řidický průkaz, zkouška z jazyka apod.)

Metoda vyhledávání kandidátů – hlavně manažerů, specialistů nebo talentů. Kandidáti jsou přímo aktivně oslováni telefonicky, emailem nebo přes sociální sítě a je jim nabídnutá konkrétní pracovní nabídka.

Forma práce, kdy zaměstnanec vykonává práci na dálku mimo sídlo organizace. Jedná se oblíbený a často využívaný benefit.

HR – Human Resources. Oddělení lidských zdrojů, má na starosti činnosti jako nábor nebo vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Personalista kompletně zastřešující HR procesy ve firmě.

Personalista zajišťují plánování, náborový proces, vzdělávání, rozpočet a reporty.

I

Inkluze=zahrnutí. Cílem inkluze je přijetí lidí bez ohledu na jejich odlišnosti, například věk, rasu či postižení.

Přesun zaměstnanců v rámci firmy – přechod pracovníků na vyšší pozici v rámci povýšení, přechod pracovníka na nižší funkci nebo přesun na jiné či podobné pracovní místo, jako dosud vykonával.

Odborná stáž či praxe, nejčastěji využívána studenty a absolventy.

Pracovní pohovor. Cílem je získat informace o uchazeči, předat informace o firmě a pracovní pozici. Může mít více podob, ať už přímo ve firmě zaměstnavatele, po telefonu, online …

Místa, kde jsou prezentovány nabídky práce. Nyní je nejčastější formou online inzerce. V českém prostředí jsou populární portály jobs.cz, prace.cz, volnamista.cz.

Informační systém užívaný uvnitř podniku. Je to vnitropodnikový web, který obsahuje informace jak obecné a všem přístupné (novinky na nástěnce), tak informace dostupné jen konkrétním uživatelům (výplatní listina, docházka, dovolená, služební cesty).

J

Popis pracovního místa, zahrnující přehled povinností, odpovědností a pravomocí. Měl by být součástí osobní složky zaměstnance a většinou se podepisuje společně s pracovní smlouvou.

Sdílení jednoho pracovního místa více lidmi. Situace, kdy jedna pracovní pozice je rozdělena například na dva poloviční úvazky a zaměstnanci si rozdělují pracovní náplň mezi sebou.

K

Webové stránky sloužící nejen k inzerci, ale i k představení firmy, firemní kultury nebo benefitů.

Každá pracovní pozice má nějaké požadavky na schopnosti, znalosti, vědomosti a dovednosti člověka – to jsou kompetence, která musí člověk mít, aby byl schopen pozici či profesi vykonávat, zvládat činnosti, které jsou náplní.

Spolupráce kouče a koučovaného. Na rozdíl od mentoringu nemusí být kouč z daného oboru, ve kterém se koučovaný rozvíjí. Kouč napomáhá rozvoji a dosažení vytyčených cílů koučovaného skrze návodné otázky.

Zkratka slova Key Performance Indicator, překládáno jako ukazatele výkonnosti. Tato metrika slouží k zjištění úspěšnosti podniku. Ukazatele vycházejí z vize firmy a jsou to například podíl na trhu, podíl žen ve firmě, obrat apod.

L

Leadership vyházející z anglického leader=vůdce, je schopnost vést neboli vůdcovství. Leader je poté ten, který poskytuje svému týmu oporu a pomoc, ovlivňuje je a společně s ostatními uskutečňuje vize a cíle.

Leadership Synery Community – přístup k adaptaci zaměstnanců založený na propojení mezi lidmi, firmami, externími i interními odborníky a mezi zkušenými pracovníky a novými zaměstnanci. Již před nástupem a při adaptačním procesu se buduje propojení mezi firmou a zaměstnancem, která poté vede vyšší loajalitě zaměstnance a nižší fluktuaci.

Profesní sociální síť, vhodná pro propojování zaměstnavatelů, zaměstnanců i kandidátů. Vyplněný profil slouží jako CV.

LMS – Learning Management System. Systém pro řízení výuky a správu vzdělávání ve firmě. Je v něm možné kurzy vytvářet, řešit administraci i distribuci zaměstnancům. Obsahuje funkce jako nástěnka, diskuze apod.

M

Pracovní schůzka.

Spolupráce dvou lidí – mentora a mentorovaného (neboli menteeho) založený na předávání znalostí a osobní rozvoj. Mentor předává zkušenosti a dává možnost mentorovanému nahlédnout do praxe a podporuje ho v hledání směru a profesním rozvoji. Mentor být zpravidla odborníkem z daného oboru.

Stejný princip jako u e-learningu – online forma vzdělávání. Odlišuje se tím, že jde pouze o krátké online kurzy, malé výukové části a jednodušší obsah než klasický e-learning.

Zpráva zpravidla delší než průvodní dopis. Odesílán je společně s životopisem, pokud je na danou pozici vyžadován. Obvykle obsahuje představení, motivaci, pracovní úspěchy, zkušenosti a dovednosti. Personalista má díky motivačnímu dopisu možnost se o kandidátovi dozvědět bližší informace.

Platební karta, na které má zaměstnanec nahrané elektronické stravenky i peněžní zvýhodnění pro další zaměstnanecké benefity, které mu zaměstnavatel poskytuje.

Účetní agenda zabývající se výpočtem mzdy, daněmi, odvody a evidencí.

N

Člověk zajišťující nábor nových zaměstnanců, nastavující náborové strategie a aktivity. Jsou také používány anglické termíny recruiter, headhunter, talent sources.

Proces vytváření a spřádání vztahů. Může být jak osobní, tak profesní. Širší síť kontaktů může pomoci při hledání zaměstnání nebo při kariérním růstu.

O

Proces nástupu a adaptace nového zaměstnance. Pomáhá novým zaměstnancům se zorientovat na novém pracovišti, seznámit se s kolektivem i s pracovními procesy. Onboarding zpravidla zahrnujete například podpis pracovní smlouvy, informace o kultuře společnosti, detailní popis pracovní náplně, předání pracovního místa, seznámení se s nadřízeným a nejbližšími spolupracovníky apod.

Služba, kterou využívají firmy, pokud nemají kapacity službu sami zajistit. Služby pro firmu pak zajišťuje externí dodavatel. Příkladem může jít o outsourcing IT služeb nebo HR oblastí (nábor, mzdy …).

Služba pro zaměstnavatele a zaměstnance, který byl propuštěn. Slouží jako podpora pro zaměstnance při hledání nového pracovního místa.

P

Pay gap=příjmová nerovnost. Nejčastěji je spojena s pohlavím (genderem). Označuje rozdíl mezi platovým ohodnocením.

Překládáno jako mzdy a platy, tedy agenda, která se týká platů, mezd, odměn, benefitů, bonusů atd. Payroll bývá součástí procesů HR oddělení nebo účtárny.

Zaměstnanec, který má v organizaci na starosti personální agendu a vše spojené s pracovně-právními dokumenty, například přípravu pracovních smluv.

Obor, zaměřující se na lidské zdroje. Zahrnuje výběr zaměstnanců, práci s nimi, hodnocení a motivaci.

Agentura specializující se na zprostředkování zaměstnání. Jde o formu propojení zaměstnavatele s kandidátem. Často nabízejí karérní poradenství a jiné personální služby.

Strukturovaný text obsahující základní informace o volné pozici. Zveřejněný na pracovních portálech, sociálních sítích nebo kariérních stránkách.

Kratší text sloužící jako představení se personalistovi. Měl by obsahovat oslovení a stručné zdůvodnění vaší žádosti o práci.

Metoda, díky níž má zaměsnavatel možnost lépe poznat potenciálního zaměstnance, jeho osobnost, motivaci, styl práce, silné a slabé stránky a možnosti dalšího rozvoje. Většinou se dělá pomocí online dotazníku z domu, před či po pohovoru.

R

Jedna z personálních činností, která se zabývá získáváním pracovníků pro pracovní pozice, tedy přilákat co nejvíce uchazečů a z nich nejvhodnějšího kandidáta.

Doporučení, které může být od kandidáta v průběhu výběrového řízení požadováno. Nejčastěji se jedná o posudek od bývalého zaměstnavatele.

Získání nové kvalifikace nebo prohloubení a rozšíření stávající kvallifikace. Rekvalifikační kurzy můžou být zabezpěčované a hrazené Úřadem práce, pokud je zájemce o práci na úřadě veden.

Přesun zaměstnance zpravidla z jedné země do jiné, kdy se zaměstnanec stěhuje do nové země za prací. Firma mu pak pomáhá se zajišťováním bydlení, potřebných dokumentů apod.

Schopnost udržet si ve firmě zaměstnance. Dnes vznikají pozice, které mají za úkol věnovat se spokojenosti zaměstnanců, zajišťovat funkční interní komunikaci a pomáhat tak tomu, že jsou zaměstnanci ve firmě spokojení a nemají potřebu odcházet do jiné firmy.

S

Koncept, kdy zaměstnavatel nechá zaměstnance, aby se podíleli na tvorbě vlastního rozvrhu změn. Toto planování je nejrozšířenější zejména v severských zemích. Jedná se o oblíbený benefit.

Benefit pro zaměstnance. Jedná se o placené zdravotní volno, kdy zaměstnanec nemusí dokládat potvrzené od lékaře. Nejčastěji bývá 1 až 5 dní sick days za rok. Sick days jsou tak vhodné pro zotavení po lehčích virózách nebo pokud se zaměstnanec „necítí“ dobře.

Kompetence v oblastech jako emoční inteligence, komunikační dovednosti, zvládání zátěže, plánování, sebereflexe apod. Soft skills jsou souborem způsobů a technik, jak rozvíjet hard skills.

T

Koncept, kdy zaměstnavatel nechá zaměstnance, aby se podíleli na tvorbě vlastního rozvrhu změn. Toto planování je nejrozšířenější zejména v severských zemích. Jedná se o oblíbený benefit.

Označuje místo nebo databázi, kde si HR oddělení nebo recruiteři ukládají informace o svých top kandidátech.

Aktivity určené pro týmy spolupracovníků, jejichž úkolem je tým stmelit a více seznámit. Mohou probíhat jak venku, tak ve vnitřních prostorách a mít formu různých her nebo úkolů.

W

Vyhovující rozložení času mezi práci a volný čas. Rovnováha mezi tím, kolik času dáváme pracovním povinnostem a kolik času se věnujeme ostatním činnostem (rodině, zájmům, přátelům …).

Prakticky zaměřená vzdělávací aktivita, ve které se účastníci aktivně zapojují (na rozdíl od pasivnější formy jako je přednáška) – vyměnují si informace, pracují na úkolech, diskutují apod.

Z

Předem dohodnuté, právně vymezené období, kdy může být rozvázán pracovní poměr. Období může trvat až 6 měsíců a slouží k ochraně obou stran.