TRENDY V AGE MANAGEMENTU

V dalším článku o Age managementu se podíváme na aktuální trendy a výzvy.

V dalším článku naší série se podíváme na trendy a výzvy, které se v Age managementu objevují.

Stárnutí populace

Česká republika stárne. Počet osob, které jsou ekonomicky aktivní, se postupem času snižuje.

Analýzy predikují 110 milionů lidí ve věkové skupině 65 a více let v roce 2030. Trh práce se bude muset připravit na úbytek lidí v produktivním věku a výzvou bude motivace osob setrvávat na pracovním trhu i po nároku na odchod do důchodu. 

Možností smysluplného zapojení starších pracovníků může být mezigenerační mentoring, kdy starší pracovníci sdílejí s těmi mladšími své bohaté zkušenosti. Mentoring pozitivně působí na adaptační proces zaměstnance a také může přispět k prohlubování vztahů mezi pracovníky různých generací.

Analýzy predikují 110 milionů lidí ve věkové skupině 65 a více let v roce 2030.

Stříbrná ekonomika

Zájezdy do zahraničí, design technologií či volnočasové aktivity přizpůsobené pro starší obyvatele. To je jen pár příkladů tzv. stříbrné ekonomiky, která se zaměřuje právě na skupinu starších obyvatel. Vychází vstříc specifickým požadavkům jako například větší tlačítka u mobilních telefonů nebo poznávací či wellness zájezdy s vysokou kvalitou služeb.

Celoživotní učení

Jedním z prvků stříbrné ekonomiky je i možné další vzdělávání. Lidé v kategorii 50+ mají možnost se dále vzdělávat na Univerzitách třetího věku tzv. U3V, které nabízí většina vysokých škol v České republice. Nabídka kurzů bývá široká a je tak možné si doplnit vzdělání a získat kompetence, které jsou uplatnitelné na trhu práce. Lidé, kteří se vzdělávají v průběhu života se budou schopni také adaptovat na nové pozice, pokud ta jejich původní bude v budoucnu částečně nebo plně automatizována, a to samozřejmě nejenom pro skupinu obyvatel 50+.

Autoři publikace Age management dokonce uvádí, že vzdělání má pozitivní vliv na zdraví a dlouhověkost.

Lidé, kteří se vzdělávají v průběhu života se budou schopni také adaptovat na nové pozice

Sendvičová generace

Jako sendvičová generace je označována skupina lidí, která stojí uprostřed závazků pečovat o ještě nedospělé potomky a zároveň už i o své rodiče. Dle publikace Age management je sendvičová generace fenomén, jehož typickým představitelem je žena ve věku 55 let a který bude do budoucna výraznější zejména kvůli stárnutí populace. Faktorem je také to, že ženy odkládají mateřství do pozdějšího věku. Slaďování osobního a pracovního života klade na sendvičovou generaci vysoké nároky, usnadněním při řešení této situace mohou přinést například zkrácené nebo sdílené úvazky případně možnost práce z domova (home office). 

Nezaměstnanost a reskilling

Podle Strategie přípravy na stárnutí společnosti pro období 2019 – 2025 tvoří dle statistik největší počet uchazečů na trhu práce lidé nad 50 let a tato situace se dlouhodobě příliš nemění. Ohroženější větší nezaměstnaností jsou pak v tomto věku ženy.

Reskilling je založen na tréninku pracovníků se adaptovat na různé pozice ve firmě. Organizace, které své zaměstnance mají možnost takto rozvíjet, budou mít dle průzkumu Human Capital Trends 2021 od společnosti Deloitte schopnost se rychleji zaktivovat než společnosti, které se soustředí jen na doplňování schopností, které jsou nutně potřeba.

Organizace, které své zaměstnance mají možnost takto rozvíjet, budou mít dle schopnost se rychleji zaktivovat.

Multigenerační pracovní síla

Dle průzkumu Deloitte Global Human Capital Trends 2020 (kterého se zúčastnilo celkem 8 949 respondentů ze 119 zemí) je mezi zaměstnavateli novým trendem tvoření komplexnější strategie přístupu k zaměstnancům, kdy se nemluví o přístupu ke konkrétní generaci, ale o multigenerační pracovní síle. Organizace se dívají na každého jedince individuálně spíše než jako na zástupce určité generace, což bývá tradičnější pohled v rámci přístupu k zaměstnancům. To představuje výzvu hlavně pro řídící pracovníky týmů, které jsou složené z pracovníků nejrůznějšího věku.

V příštím článku se zaměříme na pohledy na age management v zahraničí.

Zdroje:

Ruzne_generace_lepsi_spoluprace.pdf

v4agemanagement.eu

https://www.researchgate.net/publication/254134678_The_emergence_of_age_management_in_Europe/link/551933220cf21b5da3b7cef3/download

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/hctrends_2020_gx.pdf

http://www.aivd.cz/soubor-doc1366/

https://www.iberdrola.com/talent/reskilling-upskilling

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html